Valitse sivu

Tietosuojaseloste

Erämessut netissä (Kostet Oy:n) asiakas- ja markkinointirekisteri

Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki ( 523/1999) 10 ja 24§

(seloste päivitetty 25.5.2020)

1.Rekisterinpitäjä

Kostet Oy

Kantolantie 14, 87910 Kajaani

puh. 0440 490 900

info@eramessutnetissa.fi

2.Rekisterin nimi

Koste Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

3.Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus/rekisterin käyttötarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien

ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä kävijäprofilointi, sähköinen suora markkinointi ja markkinoinnin kohdentaminen. Tietoja käytetään myös kävijälaskennan ja tapahtumien kehittämiseen.

4.Henkilötietojen käsittelyjen oikeusperusteita

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat sopimus, suostumus ja rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Kun rekisteröity on osapuolena sopimuksessa, hänen henkilötietojaan saa käsitellä sopimuksen täytäntöön panemiseksi. Rekisteröity voi myös antaa suostumuksensa sille, että hänen henkilötietojaan käsitellään. Rekisterinpitäjän sähköistä suoramarkkinointia lähetetään sellaisille rekisteröidyille, jotka ovat antaneet vapaaehtoisen suostumuksensa sähköiseen suoramarkkinointiin (tilanneet uutiskirjeen). Markkinointiviestien tilaamisen voi peruttaa ilmoittamalla tästä rekisterinpitäjälle tai klikkaamalla jokaisen markkinointiviestin yhteydessä olevaa kieltomahdollisuutta (”Poistu postituslistalta”), jolloin rekisteröidyn tiedot poistetaan rekisterinpitäjän sähköisen suoramarkkinoinnin tilaajalistalta. Rekisterinpitäjän oikeutettu etu on käsittelyperusteena silloin, kun rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välillä on asiallinen yhteys. Tällainen asiallinen yhteys muodostuu mm. silloin, kun rekisteröity on omasta aloitteestaan rekisterinpitäjään yhteydessä, tai kun rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja

rekisteröidyn työnantajan ja rekisterinpitäjän välisen toiminnan yhteydessä. Lisäksi rekisterinpitäjä voi kirjata oikeutetun edun perusteella asiakasrekisteriin sellaisten potentiaalisten asiakkaiden

yhteyshenkilöiden ja edustajien tietoja, joiden rekisterinpitäjä voi perustellusti odottaa olevan

kiinnostuneita hankkimaan rekisterinpitäjän tarjoamia palveluita tai tuotteita. Suoramarkkinointia voidaan lähettää sellaisille rekisterinpitäjän potentiaalisille asiakkaille, joiden osalta rekisterinpitäjä voi perustellusti katsoa, että markkinoitavilla tuotteilla tai palvelulla on olennainen liityntä potentiaalisen asiakkaan vastuualueeseen tai työtehtäviin.

5.Rekisterin tietosisältö

Kävijän yhteystiedot ja muut tapahtumakohtaisesti annetut profilointitiedot ja tapahtumakohtaiset

aikaleimat. Asiakasrekisterissä yrityksen ja yhteyshenkilön yhteystiedot.

6.Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot on saatu seuraavista tietolähteistä:

-Suoraan rekisteröidyltä itseltään (sähköinen rekisteröinti tapahtumiin/uutiskirjeen tilaajaksi tai

tarjouksen/sopimuksen teon yhteydessä)

-Julkista/yleisesti saatavilla olevista lähteistä (internet, kaupparekisteri, Asiakastieto)

-Rekisteröidyn työnantajan edustajalta (yritysasiakkaiden yhteyshenkilöt)

7.Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tapahtumiin sähköisesti rekisteröityneiden asiakkaiden tiedot luovutetaan sille yritykselle, jonka kävijä on ilmoittanut kutsujaksi. Asiakasrekisterin tietoja voidaan luovuttaa myös alihankkijoille, joita käytetään palvelun tarjoamiseksi asiakkaille. Rekisterinpitäjän lukuun henkilötietoja käsittelevien yhteistyökumppanien kanssa on tehty käsittelystä kirjallinen tietojenkäsittelysopimus, jolla varmistetaan, että palvelun tarjoajat käsittelevät rekisterinpitäjän vastuulla olevien henkilötietoja rekisterinpitäjän ohjeiden mukaisesti. Kanta-asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

8.Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteristä ei luovuteta tai siirretä tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisterinpitäjä käsittelee ja säilyttää tietoja ainoastaan niin kauan kuin on tarpeellista henkilötiedon ennalta määritellyn käyttötarkoituksen kannalta. Tarpeettomiksi muuttuneet henkilötiedot, joita rekisterinpitäjällä ei ole enää perustetta säilyttää eikä käsitellä, poistetaan säännöllisin väliajoin rekisterinpitäjän omien tietosuojakäytäntöjen mukaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista milloin tahansa.

10.Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ja asiakastietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain erikseen määritellyt rekisterinpitäjän omat työntekijät ja rekisterinpitäjän toimeksiannosta ja lukuun toimivien yrityksien työntekijät. Käyttöoikeus on rajattu ainoastaan henkilön työtehtävien hoidossa tarpeellisiin tietoihin. Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä. Järjestelmä on suojattu teknisin ratkaisuin.

11.Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle taholle (ks. kohta 2).

12. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsitellyn tarkoituksen kannalta

virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä. Rekisteröidyn tulee ottaa kirjallisesti yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan tahoon tiedon korjaamiseksi.

13.Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia henkilötietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle taholle.

14. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Kostet Oy kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä

tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissa. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön

muuttumiseen. Kostet Oy suosittelee rekisteröityjä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön

säännöllisesti.

TAKAISIN ETUSIVULLE >